Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2019
Pieces 240
Availability Retail
75232 LEGO BrickHeadz Star Wars Kylo Ren & Sith Trooper
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 249
Availability Retired
41489 LEGO BrickHeadz Star Wars Rey & Kylo Ren
Retail $19.99
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 215
Availability Retail
41627 LEGO BrickHeadz Star Wars Luke & Yoda
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 161
Availability Retail
41629 LEGO BrickHeadz Star Wars Boba Fett
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 149
Availability Retired
41609 LEGO BrickHeadz Star Wars Chewbacca
Retail $9.99
Value $13.74
Growth 37.5%
Annual growth 21.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 141
Availability Retired
41608 LEGO BrickHeadz Star Wars Han Solo
Retail $9.99
Value $12.39
Growth 24.0%
Annual growth 13.8%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 130
Availability Retired
41603 LEGO BrickHeadz Star Wars Kylo Ren
Retail $9.99
Value $14.94
Growth 49.5%
Annual growth 23.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 124
Availability Retail
41620 LEGO BrickHeadz Star Wars Stormtrooper
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 124
Availability Retail
41628 LEGO BrickHeadz Star Wars Princess Leia
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 119
Availability Retail
41602 LEGO BrickHeadz Star Wars Rey
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 104
Availability Retired
41619 LEGO BrickHeadz Star Wars Darth Vader
Retail $9.99
Value $16.90
Growth 69.2%
Annual growth 30.5%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2017
Pieces 329
Availability Retired
41498 LEGO BrickHeadz Star Wars Boba Fett and Han Solo in Carbonite
Retail $39.99
Value $260.00
Growth 550.2%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2017
Pieces 127
Availability Retired
41486 LEGO BrickHeadz Star Wars Captain Phasma
Retail $9.99
Value $20.25
Growth 102.7%
Annual growth 27.8%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2017
Pieces 91
Availability Retired
41485 LEGO BrickHeadz Star Wars Finn
Retail $9.99
Value $15.94
Growth 59.6%
Annual growth 22.5%