Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 2000
Pieces 78
Availability Retired
6569 LEGO Polar Explorer
Retail $9.99
Value $39.78
Growth 298.2%
Annual growth 9.0%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1999
Pieces 130
Availability Retired
6469 LEGO Space Port Value Pack
Retail $9.99
Value $67.99
Growth 580.6%
Annual growth 5.4%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1998
Pieces 93
Availability Retired
78579 LEGO Action Pack
Retail $9.99
Value $31.32
Growth 213.5%
Annual growth 5.3%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1998
Pieces 7
Availability Retired
880002 LEGO World Cup Starter Set
Retail $12.99
Value $129.55
Growth 897.3%
Annual growth 11.0%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1995
Pieces 161
Availability Retired
23-2 LEGO Value Pack Italy
Retail $14.97
Value $246.18
Growth 1544.5%
Annual growth 11.9%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1994
Pieces 155
Availability Retired
1721 LEGO Sandypoint Marina Value Pack
Retail $14.99
Value $175.43
Growth 1070.3%
Annual growth 6.0%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1994
Pieces 133
Availability Retired
1720 LEGO Cactus Canyon Value Pack
Retail $9.99
Value $49.32
Growth 393.7%
Annual growth 7.2%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1993
Pieces 220
Availability Retired
1993 LEGO Race Value Pack
Retail $14.99
Value $262.97
Growth 1654.3%
Annual growth 5.7%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1989
Pieces 105
Availability Retired
1515-2 LEGO Town Value Pack
Retail $9.99
Value $52.53
Growth 425.8%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1987
Pieces 176
Availability Retired
1502 LEGO Two Pick Set
Retail $8.99
Value $123.83
Growth 1277.4%
Annual growth 8.3%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1987
Pieces 176
Availability Retired
1509 LEGO Town Value Pack
Retail $9.99
Value $532.93
Growth 5234.6%
Annual growth 12.8%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1986
Pieces 100
Availability Retired
1506 LEGO Town Value Pack
Retail $9.75
Value $407.09
Growth 4075.3%
Annual growth 11.9%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1985
Pieces 155
Availability Retired
1967-2 LEGO Town Value Pack
Retail $14.99
Value $505.43
Growth 3271.8%
Annual growth 10.6%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1985
Pieces 103
Availability Retired
1997 LEGO Town Value Pack
Retail $9.99
Value $161.18
Growth 1513.4%
Annual growth 7.1%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1984
Pieces 97
Availability Retired
1976 LEGO Town 3-Pack
Retail $9.99
Value $525.47
Growth 5160.0%
Annual growth 11.6%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1984
Pieces 78
Availability Retired
1979-2 LEGO Town Value Pack
Retail $14.99
Value $521.83
Growth 3381.2%
Annual growth 10.4%
Theme / Subtheme Town / Value Packs
Year 1983
Pieces 100
Availability Retired
1978-2 LEGO Town Value Pack
Retail $5.50
Value $386.86
Growth 6933.8%
Annual growth 12.2%