Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 240
Availability Retail
41611 LEGO BrickHeadz Marty McFly & Doc Brown
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 160
Availability Retired
41612 LEGO BrickHeadz Steve & Creeper
Retail $19.99
Value $44.49
Growth 122.6%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 234
Availability Retired
41614 LEGO BrickHeadz Owen & Blue
Retail $19.99
Value $21.92
Growth 9.7%
Annual growth 5.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 228
Availability Retired
41622 LEGO BrickHeadz Peter Venkman & Slimer
Retail $19.99
Value $33.05
Growth 65.3%
Annual growth 26.9%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 215
Availability Retired
41632 LEGO BrickHeadz Homer Simpson & Krusty the Clown
Retail $19.99
Value $38.74
Growth 93.8%
Annual growth 33.4%