Theme Unikitty!
Year 2018
Pieces / Minifigs 515 / 6
Availability Retired
41456 LEGO Unikitty! Unikingdom Fairground Fun
Retail $39.99
Value $41.78
Growth 4.5%
Annual growth 2.8%
Theme Unikitty!
Year 2018
Pieces / Minifigs 433 / 17
Availability Retired
41455 LEGO Unikitty! Unikingdom Creative Brick Box
Retail $39.99
Value $40.00
Growth 0.0%
Annual growth 0.0%
Theme Unikitty!
Year 2018
Pieces / Minifigs 359 / 4
Availability Retired
41454 LEGO Unikitty! Dr. Fox Laboratory
Retail $29.99
Theme Unikitty!
Year 2018
Pieces / Minifigs 214 / 4
Availability Retired
41453 LEGO Unikitty! Party Time
Retail $19.99
Theme / Subtheme Unikitty! / Blind Bags Series 1
Year 2018
Pieces / Minifigs 171 / 12
Availability Retired
41775-13 LEGO Unikitty! Blind Bags Series 1 Complete Set
Retail $47.88
Value $48.00
Growth 0.3%
Annual growth 0.1%
Theme Unikitty!
Year 2018
Pieces / Minifigs 126 / 3
Availability Retired
41451 LEGO Unikitty! Unikitty Cloud Car
Retail $9.99
Value $10.00
Growth 0.1%
Annual growth 0.1%
Theme Unikitty!
Year 2018
Pieces / Minifigs 101 / 3
Availability Retired
41452 LEGO Unikitty! Prince Puppycorn Trike
Retail $9.99
Theme / Subtheme Unikitty! / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 76
Availability Retired
40314 LEGO Unikitty! Dr. Fox Magnifying Machine
Retail $16.99
Value $20.36
Growth 19.8%
Annual growth 12.2%
Theme / Subtheme Unikitty! / Miscellaneous
Year 2018
Pieces / Minifigs 50 / 1
Availability Retired
5005239 LEGO Unikitty! Castle Room
promotional
Value $14.99
Annual growth 22.4%
Theme Unikitty!
Year 2018
Pieces / Minifigs 46 / 1
Availability Retired
30406 LEGO Unikitty! Unikitty Roller Coaster Wagon
promotional
Value $3.37
Annual growth 34.3%
Theme / Subtheme Unikitty! / Blind Bags Series 1
Year 2018
Pieces / Minifigs 15 / 1
Availability Retired
41775-10 LEGO Unikitty! Blind Bags Series 1 Sleepy Unikitty
Retail $3.99
Value $7.54
Growth 89.0%
Annual growth 28.2%
Theme / Subtheme Unikitty! / Blind Bags Series 1
Year 2018
Pieces / Minifigs 15 / 1
Availability Retired
41775-11 LEGO Unikitty! Blind Bags Series 1 Queasy Unikitty
Retail $3.99
Value $6.59
Growth 65.2%
Annual growth 21.4%
Theme / Subtheme Unikitty! / Blind Bags Series 1
Year 2018
Pieces / Minifigs 15 / 1
Availability Retired
41775-12 LEGO Unikitty! Blind Bags Series 1 Dessert Puppycorn
Retail $3.99
Value $4.40
Growth 10.3%
Annual growth 5.5%
Theme / Subtheme Unikitty! / Blind Bags Series 1
Year 2018
Pieces 14
Availability Retired
41775-0 LEGO Unikitty! Blind Bags Series 1 Random Bag
Retail $3.99
Value $4.61
Growth 15.5%
Annual growth 8.3%
Theme / Subtheme Unikitty! / Blind Bags Series 1
Year 2018
Pieces / Minifigs 14 / 1
Availability Retired
41775 LEGO Unikitty! Blind Bags Series 1 Rainbow Unikitty
Retail $3.99
Value $9.89
Growth 147.9%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme Unikitty! / Blind Bags Series 1
Year 2018
Pieces / Minifigs 14 / 1
Availability Retired
41775-2 LEGO Unikitty! Blind Bags Series 1 Angry Unikitty
Retail $3.99
Value $13.45
Growth 237.1%
Annual growth 34.3%
Theme / Subtheme Unikitty! / Blind Bags Series 1
Year 2018
Pieces / Minifigs 14 / 1
Availability Retired
41775-3 LEGO Unikitty! Blind Bags Series 1 Shades Puppycorn
Retail $3.99
Value $6.89
Growth 72.7%
Annual growth 23.6%
Theme / Subtheme Unikitty! / Blind Bags Series 1
Year 2018
Pieces / Minifigs 14 / 1
Availability Retired
41775-4 LEGO Unikitty! Blind Bags Series 1 Dinosaur Unikitty
Retail $3.99
Theme / Subtheme Unikitty! / Blind Bags Series 1
Year 2018
Pieces / Minifigs 14 / 1
Availability Retired
41775-5 LEGO Unikitty! Blind Bags Series 1 Shades Unikitty
Retail $3.99
Value $6.99
Growth 75.2%
Annual growth 24.3%
Theme / Subtheme Unikitty! / Blind Bags Series 1
Year 2018
Pieces / Minifigs 14 / 1
Availability Retired
41775-6 LEGO Unikitty! Blind Bags Series 1 Dalmatian Puppycorn
Retail $3.99
Value $6.68
Growth 67.4%
Annual growth 22.1%
Theme / Subtheme Unikitty! / Blind Bags Series 1
Year 2018
Pieces / Minifigs 14 / 1
Availability Retired
41775-7 LEGO Unikitty! Blind Bags Series 1 Dessert Unikitty
Retail $3.99
Value $4.40
Growth 10.3%
Annual growth 5.5%
Theme / Subtheme Unikitty! / Blind Bags Series 1
Year 2018
Pieces / Minifigs 14 / 1
Availability Retired
41775-8 LEGO Unikitty! Blind Bags Series 1 Camouflage Unikitty
Retail $3.99
Value $6.25
Growth 56.6%
Annual growth 28.3%
Theme / Subtheme Unikitty! / Blind Bags Series 1
Year 2018
Pieces / Minifigs 14 / 1
Availability Retired
41775-9 LEGO Unikitty! Blind Bags Series 1 Alien Puppycorn
Retail $3.99
Value $6.99
Growth 75.2%
Annual growth 24.3%
Theme / Subtheme Unikitty! / Blind Bags Series 1
Year 2018
Availability Retired
41775-14 LEGO Unikitty! Blind Bags Series 1 Sealed Box
Retail $239.40
Value $319.05
Growth 33.3%
Annual growth 17.3%