Theme Pirates
Year 2015
Pieces / Minifigs 857 / 20
Availability Retired
40158 LEGO Pirates Chess Set
Retail $59.99
Theme Pirates
Year 2015
Pieces / Minifigs 745 / 7
Availability Retired
70413 LEGO Pirates The Brick Bounty
Retail $99.99
Value $211.00
Growth 111.0%
Annual growth 14.6%
Theme Pirates
Year 2015
Pieces / Minifigs 234 / 5
Availability Retired
70412 LEGO Pirates Soldiers Fort
Retail $29.99
Value $72.99
Growth 143.4%
Annual growth 18.3%
Theme Pirates
Year 2015
Pieces / Minifigs 181 / 3
Availability Retired
70411 LEGO Pirates Treasure Island
Retail $19.99
Value $74.99
Growth 275.1%
Annual growth 25.2%
Theme Pirates
Year 2015
Pieces / Minifigs 164 / 3
Availability Retired
70410 LEGO Pirates Soldiers Outpost
Retail $19.99
Value $32.97
Growth 64.9%
Annual growth 11.9%
Theme Pirates
Year 2015
Pieces / Minifigs 84 / 2
Availability Retired
70409 LEGO Pirates Shipwreck Defence
Retail $12.99
Value $26.40
Growth 103.2%
Annual growth 14.4%
Theme / Subtheme Pirates / Classic
Year 2015
Pieces / Minifigs 24 / 1
Availability Retired
5003082 LEGO Classic Pirate Minifigure
Retail $4.99
Value $13.50
Growth 170.5%
Annual growth 15.8%
Theme Pirates
Year 2013
Pieces / Minifigs 39 / 4
Availability Retired
850839 LEGO Classic Pirate Set
Retail $14.99
Value $47.12
Growth 214.3%
Annual growth 16.8%
Theme Pirates
Year 2010
Pieces / Minifigs 1,664 / 9
Availability Retired
10210 LEGO Pirates Imperial Flagship
Retail $179.99
Value $850.00
Growth 372.2%
Annual growth 20.6%
Theme Pirates
Year 2009
Pieces / Minifigs 592 / 8
Availability Retired
6243 LEGO Pirates Brickbeard's Bounty
Retail $99.99
Value $286.80
Growth 186.8%
Annual growth 11.2%
Theme Pirates
Year 2009
Pieces / Minifigs 367 / 6
Availability Retired
6242 LEGO Pirates Soldiers' Fort
Retail $49.99
Value $206.00
Growth 312.1%
Annual growth 13.2%
Theme Pirates
Year 2009
Pieces / Minifigs 310 / 6
Availability Retired
6253 LEGO Pirates Shipwreck Hideout
Retail $39.99
Value $214.97
Growth 437.6%
Annual growth 14.5%
Theme / Subtheme Pirates / Seasonal
Year 2009
Pieces / Minifigs 148 / 8
Availability Retired
6299 LEGO Pirates Advent Calendar
Retail $19.99
Value $119.74
Growth 499.0%
Annual growth 13.6%
Theme Pirates
Year 2009
Pieces / Minifigs 142 / 3
Availability Retired
6241 LEGO Pirates Loot Island
Retail $19.99
Value $153.30
Growth 666.9%
Annual growth 19.1%
Theme / Subtheme Pirates / Value Packs
Year 2009
Pieces 123
Availability Retired
66309 LEGO Pirates Co Pack
Retail $14.99
Value $77.83
Growth 419.2%
Annual growth 16.2%
Theme Pirates
Year 2009
Pieces / Minifigs 78 / 2
Availability Retired
6240 LEGO Pirates Kraken Attackin'
Retail $9.99
Value $33.42
Growth 234.5%
Annual growth 11.8%
Theme Pirates
Year 2009
Pieces / Minifigs 45 / 2
Availability Retired
6239 LEGO Pirates Cannon Battle
Retail $5.99
Value $18.00
Growth 200.5%
Annual growth 11.5%
Theme / Subtheme Pirates / Accessories
Year 2009
Pieces / Minifigs 37 / 4
Availability Retired
852747 LEGO Pirates Battle Pack
Retail $14.99
Value $49.99
Growth 233.5%
Annual growth 8.7%
Theme Pirates
Year 2009
Pieces / Minifigs 17 / 1
Availability Retired
8396 LEGO Pirates Soldier's Arsenal
Retail $3.49
Value $14.91
Growth 327.2%
Annual growth 13.3%
Theme Pirates
Year 2009
Pieces / Minifigs 16 / 1
Availability Retired
8397 LEGO Pirate Survival
Retail $3.49
Value $13.58
Growth 289.1%
Annual growth 12.5%
Theme Pirates
Year 2002
Pieces / Minifigs 906 / 8
Availability Retired
10040 LEGO Pirates Black Seas Barracuda
Retail $89.99
Value $1,246.12
Growth 1284.7%
Annual growth 12.1%
Theme Pirates
Year 2001
Pieces / Minifigs 698 / 7
Availability Retired
6290 LEGO Pirates Red Beard Runner
Retail $99.99
Value $399.95
Growth 300.0%
Annual growth 9.3%
Theme / Subtheme Pirates / Islanders
Year 2001
Pieces / Minifigs 419 / 7
Availability Retired
6292 LEGO Pirates Islanders Enchanted Island
Retail $69.99
Value $388.13
Growth 454.6%
Annual growth 8.6%
Theme Pirates
Year 2001
Pieces / Minifigs 280 / 3
Availability Retired
6291 LEGO Pirates Armada Flagship
Retail $49.99
Value $327.92
Growth 556.0%
Annual growth 7.8%
Theme Pirates
Year 1997
Pieces / Minifigs 395 / 6
Availability Retired
6281 LEGO Pirates Perilous Pitfall
Retail $73.00
Value $407.50
Growth 458.2%
Annual growth 4.8%
Theme Pirates
Year 1997
Pieces / Minifigs 156 / 3
Availability Retired
6249 LEGO Pirates Ambush
Retail $21.99
Value $224.00
Growth 918.6%
Annual growth 9.9%
Theme Pirates
Year 1997
Pieces / Minifigs 154 / 3
Availability Retired
6250 LEGO Pirates Cross Bone Clipper
Retail $32.99
Value $539.92
Growth 1536.6%
Annual growth 12.9%
Theme / Subtheme Pirates / Accessories
Year 1997
Pieces / Minifigs 36 / 5
Availability Retired
6204 LEGO Pirates Buccaneers
Retail $5.99
Value $163.75
Growth 2633.7%
Annual growth 16.7%
Theme Pirates
Year 1996
Pieces / Minifigs 703 / 7
Availability Retired
6289 LEGO Pirates Red Beard Runner
Retail $99.00
Value $582.39
Growth 488.3%
Annual growth 4.5%
Theme / Subtheme Pirates / Imperial Armada
Year 1996
Pieces / Minifigs 284 / 3
Availability Retired
6280 LEGO Pirates Imperial Armada Armada Flagship
Retail $49.99
Value $325.00
Growth 550.1%
Annual growth 9.2%
Theme Pirates
Year 1996
Pieces / Minifigs 216 / 4
Availability Retired
6296 LEGO Pirates Shipwreck Island
Retail $29.75
Value $355.50
Growth 1095.0%
Annual growth 14.1%
Theme Pirates
Year 1996
Pieces / Minifigs 119 / 2
Availability Retired
6248 LEGO Pirates Volcano Island
Retail $11.99
Value $104.98
Growth 775.6%
Annual growth 9.9%
Theme / Subtheme Pirates / Imperial Armada
Year 1996
Pieces / Minifigs 71 / 1
Availability Retired
6244 LEGO Pirates Imperial Armada Sentry
Retail $8.75
Value $85.01
Growth 871.5%
Annual growth 6.6%
Theme / Subtheme Pirates / Imperial Armada
Year 1996
Pieces / Minifigs 28 / 2
Availability Retired
6232 LEGO Pirates Imperial Armada Skeleton Crew
Retail $2.99
Value $32.00
Growth 970.2%
Annual growth 12.3%
Theme Pirates
Year 1996
Pieces / Minifigs 22 / 1
Availability Retired
1747 LEGO Pirates Treasure Surprise
Retail $1.99
Value $22.29
Growth 1020.1%
Annual growth 7.7%
Theme Pirates
Year 1996
Pieces / Minifigs 22 / 1
Availability Retired
1802 LEGO Pirates Tidy Treasure
Retail $1.99
Value $35.36
Growth 1676.9%
Annual growth 12.7%
Theme Pirates
Year 1995
Pieces / Minifigs 378 / 6
Availability Retired
6279 LEGO Pirates Skull Island
Retail $53.00
Value $199.99
Growth 277.3%
Annual growth 7.1%
Theme / Subtheme Pirates / Imperial Guards
Year 1995
Pieces / Minifigs 216 / 4
Availability Retired
6263 LEGO Pirates Imperial Guards Imperial Outpost
Retail $27.50
Value $202.57
Growth 636.6%
Annual growth 12.0%
Theme Pirates
Year 1995
Pieces / Minifigs 159 / 4
Availability Retired
1788 LEGO Pirates Treasure Chest
Retail $21.99
Value $357.44
Growth 1525.5%
Annual growth 11.8%
Theme Pirates
Year 1995
Pieces / Minifigs 103 / 3
Availability Retired
6254 LEGO Pirates Rocky Reef
Retail $14.99
Value $149.97
Growth 900.5%
Annual growth 8.9%
Theme / Subtheme Pirates / Islanders
Year 1994
Pieces / Minifigs 428 / 7
Availability Retired
6278 LEGO Pirates Islanders Enchanted Island
Retail $66.00
Value $400.00
Growth 506.1%
Annual growth 7.1%
Theme / Subtheme Pirates / Islanders
Year 1994
Pieces / Minifigs 214 / 4
Availability Retired
6264 LEGO Pirates Islanders Forbidden Cove
Retail $29.75
Value $140.68
Growth 372.9%
Annual growth 8.3%
Theme / Subtheme Pirates / Islanders
Year 1994
Pieces / Minifigs 146 / 5
Availability Retired
6262 LEGO Pirates Islanders King Kahuka's Throne
Retail $20.99
Value $141.93
Growth 576.2%
Annual growth 7.6%
Theme / Subtheme Pirates / Value Packs
Year 1994
Pieces 89
Availability Retired
1729 LEGO Pirates Barnacle Bay Value Pack
Retail $12.99
Value $140.05
Growth 978.1%
Annual growth 9.9%
Theme / Subtheme Pirates / Islanders
Year 1994
Pieces / Minifigs 63 / 2
Availability Retired
6256 LEGO Pirates Islander Catamaran
Retail $11.99
Value $92.50
Growth 671.5%
Annual growth 7.9%
Theme / Subtheme Pirates / Islanders
Year 1994
Pieces / Minifigs 59 / 2
Availability Retired
6246 LEGO Pirates Islanders Crocodile Cage
Retail $7.25
Value $55.00
Growth 658.6%
Annual growth 7.5%
Theme Pirates
Year 1994
Pieces / Minifigs 45 / 1
Availability Retired
1873 LEGO Pirates Treasure
Retail $5.99
Theme / Subtheme Pirates / Islanders
Year 1994
Pieces / Minifigs 45 / 1
Availability Retired
6236 LEGO Pirates Islanders King Kahuka
Retail $3.99
Value $32.75
Growth 720.8%
Annual growth 5.7%
Theme / Subtheme Pirates / Imperial Guards
Year 1994
Pieces / Minifigs 36 / 1
Availability Retired
1795 LEGO Pirates Imperial Guards Imperial Cannon
Retail $5.49
Theme Pirates
Year 1994
Pieces / Minifigs 28 / 2
Availability Retired
1872 LEGO Pirates Soldiers Forge
Retail $3.99