Theme / Subtheme Castle / Fantasy Era
Year 2009
Pieces / Minifigs 844 / 10
Availability Retired
7097 LEGO Castle Fantasy Era Trolls' Mountain Fortress
Retail $99.99
Value $249.58
Growth 149.6%
Annual growth 8.6%
Theme / Subtheme Castle / Fantasy Era
Year 2009
Pieces / Minifigs 335 / 7
Availability Retired
7079 LEGO Castle Fantasy Era Drawbridge Defense
Retail $39.99
Value $199.00
Growth 397.6%
Annual growth 13.5%
Theme / Subtheme Castle / Fantasy Era
Year 2009
Pieces / Minifigs 103 / 4
Availability Retired
7078 LEGO Castle Fantasy Era King's Battle Chariot
Retail $19.99
Value $69.97
Growth 250.0%
Annual growth 10.4%
Theme / Subtheme Castle / Fantasy Era
Year 2008
Pieces / Minifigs 508 / 6
Availability Retired
7041 LEGO Castle Fantasy Era Troll Battle Wheel
Retail $39.99
Value $124.95
Growth 212.5%
Annual growth 10.4%
Theme / Subtheme Castle / Fantasy Era
Year 2008
Pieces / Minifigs 493 / 9
Availability Retired
7048 LEGO Castle Fantasy Era Troll Warship
Retail $79.99
Value $259.99
Growth 225.0%
Annual growth 9.1%
Theme / Subtheme Castle / Fantasy Era
Year 2008
Pieces / Minifigs 364 / 5
Availability Retired
7037 LEGO Castle Fantasy Era Tower Raid
Retail $29.99
Value $189.99
Growth 533.5%
Annual growth 13.7%
Theme / Subtheme Castle / Fantasy Era
Year 2008
Pieces / Minifigs 161 / 4
Availability Retired
7038 LEGO Castle Fantasy Era Troll Assault Wagon
Retail $19.99
Value $129.89
Growth 549.8%
Annual growth 14.2%
Theme / Subtheme Castle / Fantasy Era
Year 2008
Pieces / Minifigs 86 / 3
Availability Retired
7040 LEGO Castle Fantasy Era Dwarves' Mine Defender
Retail $9.99
Value $43.90
Growth 339.4%
Annual growth 9.4%
Theme / Subtheme Castle / Fantasy Era
Year 2008
Pieces / Minifigs 21 / 1
Availability Retired
5615 LEGO Castle Fantasy Era The Knight
Retail $3.49
Value $18.34
Growth 425.5%
Annual growth 16.0%
Theme / Subtheme Castle / Fantasy Era
Year 2008
Pieces / Minifigs 19 / 1
Availability Retired
5618 LEGO Castle Fantasy Era Troll Warrior
Retail $3.49
Value $20.19
Growth 478.5%
Annual growth 15.8%
Theme / Subtheme Castle / Fantasy Era
Year 2008
Pieces / Minifigs 16 / 1
Availability Retired
5614 LEGO Castle Fantasy Era The Good Wizard
Retail $3.49
Value $14.65
Growth 319.8%
Annual growth 10.4%
Theme / Subtheme Castle / Fantasy Era
Year 2007
Pieces / Minifigs 973 / 10
Availability Retired
7094 LEGO Fantasy Era King's Castle Siege
Retail $99.99
Value $399.99
Growth 300.0%
Annual growth 9.3%
Theme / Subtheme Castle / Fantasy Era
Year 2007
Pieces / Minifigs 628 / 7
Availability Retired
7029 LEGO Castle Fantasy Era Skeleton Ship Attack
Retail $69.99
Value $384.99
Growth 450.1%
Annual growth 10.8%
Theme / Subtheme Castle / Fantasy Era
Year 2007
Pieces / Minifigs 575 / 7
Availability Retired
7036 LEGO Castle Fantasy Era Dwarves' Mine
Retail $59.99
Value $217.11
Growth 261.9%
Annual growth 8.6%
Theme / Subtheme Castle / Fantasy Era
Year 2007
Pieces / Minifigs 398 / 5
Availability Retired
7093 LEGO Castle Fantasy Era Skeleton Tower
Retail $49.99
Value $393.91
Growth 688.0%
Annual growth 14.4%
Theme / Subtheme Castle / Fantasy Era
Year 2007
Pieces / Minifigs 193 / 5
Availability Retired
7092 LEGO Castle Fantasy Era Skeletons' Prison Carriage
Retail $19.99
Value $141.94
Growth 610.1%
Annual growth 16.4%
Theme / Subtheme Castle / Fantasy Era
Year 2007
Pieces / Minifigs 123 / 4
Availability Retired
7091 LEGO Castle Fantasy Era Knight's Catapult Defense
Retail $9.99
Value $88.90
Growth 789.9%
Annual growth 16.9%
Theme / Subtheme Castle / Fantasy Era
Year 2007
Pieces / Minifigs 62 / 2
Availability Retired
7009 LEGO Castle Fantasy Era The Final Joust
Retail $7.99
Value $50.07
Growth 526.7%
Annual growth 14.8%
Theme / Subtheme Castle / Fantasy Era
Year 2007
Pieces / Minifigs 54 / 3
Availability Retired
7090 LEGO Castle Fantasy Era Crossbow Attack
Retail $5.99
Value $34.97
Growth 483.8%
Annual growth 13.3%