Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2020
Pieces 192
Availability Limited Retail
40380 LEGO BrickHeadz Easter Sheep
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2020
Pieces 150
Availability Limited Retail
40379 LEGO BrickHeadz Bear
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2020
Pieces 134
Availability Limited Retail
40436 LEGO BrickHeadz Lucky Cat
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 281
Availability Exclusive
40353 LEGO BrickHeadz Reindeer, Elf & Elfie
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 177
Availability Retired
40352 LEGO BrickHeadz Scarecrow
Retail $9.99
Value $15.57
Growth 55.9%
Annual growth 21.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 170
Availability Retail
40354 LEGO BrickHeadz Dragon Dance Guy
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 153
Availability Retail
40367 LEGO BrickHeadz Lady Liberty
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 150
Availability Retail
40348 LEGO BrickHeadz Birthday Clown
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 150
Availability Exclusive
40349 LEGO BrickHeadz Valentine's Puppy
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 136
Availability Retired
40351 LEGO BrickHeadz Halloween Ghost
Retail $9.99
Value $17.47
Growth 74.9%
Annual growth 32.0%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 120
Availability Retired
40350 LEGO BrickHeadz Easter Chick
Retail $9.99
Value $15.38
Growth 54.0%
Annual growth 31.0%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2018
Pieces 341
Availability Exclusive
40274 LEGO BrickHeadz Mr. & Mrs. Claus
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2018
Pieces 151
Availability Retired
40272 LEGO BrickHeadz Witch
Retail $9.99
Value $11.99
Growth 20.0%
Annual growth 12.5%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2018
Pieces 140
Availability Exclusive
40270 LEGO BrickHeadz Valentine's Bee
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2018
Pieces 126
Availability Retired
40271 LEGO BrickHeadz Bunny
Retail $9.99
Value $13.25
Growth 32.6%
Annual growth 15.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2018
Pieces 114
Availability Exclusive
40273 LEGO BrickHeadz Turkey
Retail $9.99
Available at retail