Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 281
Availability Retired
40353 LEGO BrickHeadz Reindeer, Elf & Elfie
Retail $19.99
Value $27.62
Growth 38.2%
Annual growth 15.6%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2019
Pieces 240
Availability Retail
75232 LEGO BrickHeadz Star Wars Kylo Ren & Sith Trooper
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 177
Availability Retired
40352 LEGO BrickHeadz Scarecrow
Retail $9.99
Value $15.00
Growth 50.2%
Annual growth 15.6%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 170
Availability Retired
40354 LEGO BrickHeadz Dragon Dance Guy
Retail $9.99
Value $13.65
Growth 36.6%
Annual growth 16.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 153
Availability Retired
40367 LEGO BrickHeadz Lady Liberty
Retail $9.99
Value $14.35
Growth 43.6%
Annual growth 15.6%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 150
Availability Retired
40348 LEGO BrickHeadz Birthday Clown
Retail $9.99
Value $13.50
Growth 35.1%
Annual growth 15.6%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 150
Availability Retired
40349 LEGO BrickHeadz Valentine's Puppy
Retail $9.99
Value $13.22
Growth 32.3%
Annual growth 14.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / The LEGO Movie 2 The Second Part
Year 2019
Pieces 137
Availability Retired
41637 BrickHeadz The LEGO Movie 2 The Second Part Sweet Mayhem
Retail $9.99
Value $44.99
Growth 350.4%
Annual growth 36.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 136
Availability Retired
40351 LEGO BrickHeadz Halloween Ghost
Retail $9.99
Value $20.50
Growth 105.2%
Annual growth 15.6%
Theme / Subtheme BrickHeadz / The LEGO Movie 2 The Second Part
Year 2019
Pieces 134
Availability Retired
41635 BrickHeadz The LEGO Movie 2 The Second Part Wyldstyle
Retail $14.99
Value $71.84
Growth 379.3%
Annual growth 36.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 120
Availability Retired
40350 LEGO BrickHeadz Easter Chick
Retail $9.99
Value $14.31
Growth 43.2%
Annual growth 21.7%
Theme / Subtheme BrickHeadz / The LEGO Movie 2 The Second Part
Year 2019
Pieces 113
Availability Retired
41634 BrickHeadz The LEGO Movie 2 The Second Part Emmet
Retail $14.99
Value $88.99
Growth 493.7%
Theme / Subtheme BrickHeadz / The LEGO Movie 2 The Second Part
Year 2019
Pieces 103
Availability Retired
41636 BrickHeadz The LEGO Movie 2 The Second Part Benny
Retail $9.99
Value $69.99
Growth 600.6%
Annual growth 36.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Promotional
Year 2019
Availability Retired
LEGO Beijing Brickheadz
promotional
Value $121.19
Annual growth 13.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Promotional
Year 2019
Availability Retired
LEGO Cologne Brickheadz
promotional
Value $129.00
Theme BrickHeadz
Year 2018
Pieces 708
Availability Retired
41597 LEGO BrickHeadz Go Brick Me
Retail $29.99
Value $37.61
Growth 25.4%
Annual growth 14.5%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 361
Availability Retired
41623 LEGO BrickHeadz Disney Ariel & Ursula
Retail $19.99
Value $27.29
Growth 36.5%
Annual growth 24.8%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2018
Pieces 341
Availability Exclusive
40274 LEGO BrickHeadz Mr. & Mrs. Claus
Retail $19.99
Available at retail
Theme BrickHeadz
Year 2018
Pieces 290
Availability Retired
66591 LEGO BrickHeadz 2-in-1 Bundle Han Solo & Chewbacca
Retail $19.99
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 249
Availability Retired
41489 LEGO BrickHeadz Star Wars Rey & Kylo Ren
Retail $19.99
Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2018
Pieces 247
Availability Retired
41631 LEGO BrickHeadz Wizarding World Newt Scamander & Gellert Grindelwald
Retail $19.99
Value $25.00
Growth 25.1%
Annual growth 21.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2018
Pieces 245
Availability Retired
41621 LEGO BrickHeadz Wizarding World Ron Weasley & Albus Dumbledore
Retail $19.99
Value $29.97
Growth 49.9%
Annual growth 22.0%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 240
Availability Retail
41611 LEGO BrickHeadz Marty McFly & Doc Brown
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 234
Availability Retail
41614 LEGO BrickHeadz Owen & Blue
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 228
Availability Retired
41622 LEGO BrickHeadz Peter Venkman & Slimer
Retail $19.99
Value $29.00
Growth 45.1%
Annual growth 21.7%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 215
Availability Retail
41627 LEGO BrickHeadz Star Wars Luke & Yoda
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 215
Availability Retired
41632 LEGO BrickHeadz Homer Simpson & Krusty the Clown
Retail $19.99
Value $49.95
Growth 149.9%
Annual growth 28.7%
Theme / Subtheme BrickHeadz / DC Comics Super Heroes
Year 2018
Pieces 209
Availability Retired
41610 LEGO BrickHeadz DC Comics Super Heroes Tactical Batman & Superman
Retail $19.99
Value $39.99
Growth 100.1%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 201
Availability Retired
41618 LEGO BrickHeadz Disney Anna & Olaf
Retail $14.99
Value $18.00
Growth 20.1%
Annual growth 14.0%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 193
Availability Retired
41630 LEGO BrickHeadz Disney Jack Skellington & Sally
Retail $19.99
Value $39.95
Growth 99.8%
Annual growth 30.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Marvel Super Heroes
Year 2018
Pieces 189
Availability Retired
41626 LEGO BrickHeadz Marvel Super Heroes Groot & Rocket
Retail $14.99
Value $38.01
Growth 153.6%
Annual growth 27.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2018
Pieces 180
Availability Retired
41615 LEGO BrickHeadz Wizarding World Harry Potter & Hedwig
Retail $14.99
Value $28.95
Growth 93.1%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 161
Availability Retail
41629 LEGO BrickHeadz Star Wars Boba Fett
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 160
Availability Retired
41612 LEGO BrickHeadz Steve & Creeper
Retail $19.99
Value $42.95
Growth 114.9%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 160
Availability Retired
41613 LEGO BrickHeadz Disney Mr. Incredible & Frozone
Retail $19.99
Value $28.26
Growth 41.4%
Annual growth 23.9%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2018
Pieces 151
Availability Retired
40272 LEGO BrickHeadz Witch
Retail $9.99
Value $13.00
Growth 30.1%
Annual growth 23.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 149
Availability Retired
41609 LEGO BrickHeadz Star Wars Chewbacca
Retail $9.99
Value $13.74
Growth 37.5%
Annual growth 21.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / DC Comics Super Heroes
Year 2018
Pieces 143
Availability Retired
41599 LEGO BrickHeadz DC Comics Super Heroes Wonder Woman
Retail $9.99
Value $11.04
Growth 10.5%
Annual growth 5.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 141
Availability Retired
41608 LEGO BrickHeadz Star Wars Han Solo
Retail $9.99
Value $12.39
Growth 24.0%
Annual growth 13.8%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2018
Pieces 140
Availability Retired
40270 LEGO BrickHeadz Valentine's Bee
Retail $9.99
Value $10.99
Growth 10.0%
Annual growth 5.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Marvel Super Heroes
Year 2018
Pieces 136
Availability Retired
41607 LEGO BrickHeadz Marvel Super Heroes Gamora
Retail $9.99
Value $10.00
Growth 0.1%
Annual growth 0.0%
Theme / Subtheme BrickHeadz / DC Comics Super Heroes
Year 2018
Pieces 135
Availability Retired
41600 LEGO BrickHeadz DC Comics Super Heroes Aquaman
Retail $9.99
Value $12.00
Growth 20.1%
Annual growth 10.0%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 130
Availability Retired
41603 LEGO BrickHeadz Star Wars Kylo Ren
Retail $9.99
Value $14.94
Growth 49.5%
Annual growth 23.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 130
Availability Retired
41617 LEGO BrickHeadz Disney Elsa
Retail $9.99
Value $13.76
Growth 37.7%
Annual growth 25.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 129
Availability Retired
41625 LEGO BrickHeadz Disney Minnie Mouse
Retail $9.99
Value $24.98
Growth 150.1%
Annual growth 34.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2018
Pieces 127
Availability Retired
41616 LEGO BrickHeadz Wizarding World Hermione Granger
Retail $9.99
Value $19.94
Growth 99.6%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2018
Pieces 126
Availability Retired
40271 LEGO BrickHeadz Bunny
Retail $9.99
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 124
Availability Retail
41620 LEGO BrickHeadz Star Wars Stormtrooper
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 124
Availability Retail
41628 LEGO BrickHeadz Star Wars Princess Leia
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / DC Comics Super Heroes
Year 2018
Pieces 122
Availability Retired
41598 LEGO BrickHeadz DC Comics Super Heroes The Flash
Retail $9.99
Value $13.25
Growth 32.6%
Annual growth 15.9%