Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2020
Pieces 306
Availability Limited Retail
40383 LEGO BrickHeadz Bride
Retail $12.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2020
Pieces 295
Availability Retail
75317 LEGO BrickHeadz Star Wars The Mandalorian & The Child
Retail $19.99
Not yet released
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2020
Pieces 255
Availability Limited Retail
40384 LEGO BrickHeadz Groom
Retail $12.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2020
Pieces 214
Availability Limited Retail
40378 LEGO BrickHeadz Disney Goofy & Pluto
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2020
Pieces 192
Availability Limited Retail
40380 LEGO BrickHeadz Easter Sheep
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2020
Pieces 150
Availability Retired
40379 LEGO BrickHeadz Bear
Retail $9.99
Value $15.69
Growth 57.1%
Annual growth 21.8%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2020
Pieces 134
Availability Retired
40436 LEGO BrickHeadz Lucky Cat
Retail $9.99
Value $15.00
Growth 50.2%
Annual growth 21.8%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2020
Pieces 90
Availability Limited Retail
40377 LEGO BrickHeadz Disney Donald Duck
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 281
Availability Exclusive
40353 LEGO BrickHeadz Reindeer, Elf & Elfie
Retail $19.99
Available at retail
Theme BrickHeadz
Year 2019
Pieces 249
Availability Retired
66593 LEGO BrickHeadz 2-in-1 Value Pack
Retail $19.99
Value $52.00
Growth 160.1%
Annual growth 35.6%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2019
Pieces 240
Availability Retail
75232 LEGO BrickHeadz Star Wars Kylo Ren & Sith Trooper
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 177
Availability Retired
40352 LEGO BrickHeadz Scarecrow
Retail $9.99
Value $14.78
Growth 47.9%
Annual growth 21.8%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 170
Availability Retail
40354 LEGO BrickHeadz Dragon Dance Guy
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 153
Availability Retail
40367 LEGO BrickHeadz Lady Liberty
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 150
Availability Retail
40348 LEGO BrickHeadz Birthday Clown
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 150
Availability Retired
40349 LEGO BrickHeadz Valentine's Puppy
Retail $9.99
Value $14.24
Growth 42.5%
Annual growth 21.8%
Theme / Subtheme BrickHeadz / The LEGO Movie 2 The Second Part
Year 2019
Pieces 137
Availability Retired
41637 BrickHeadz The LEGO Movie 2 The Second Part Sweet Mayhem
Retail $9.99
Value $49.95
Growth 400.0%
Annual growth 36.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 136
Availability Retired
40351 LEGO BrickHeadz Halloween Ghost
Retail $9.99
Value $18.78
Growth 88.0%
Annual growth 34.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / The LEGO Movie 2 The Second Part
Year 2019
Pieces 134
Availability Retired
41635 BrickHeadz The LEGO Movie 2 The Second Part Wyldstyle
Retail $14.99
Value $56.03
Growth 273.8%
Annual growth 35.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2019
Pieces 120
Availability Retired
40350 LEGO BrickHeadz Easter Chick
Retail $9.99
Value $17.68
Growth 77.0%
Annual growth 21.8%
Theme / Subtheme BrickHeadz / The LEGO Movie 2 The Second Part
Year 2019
Pieces 113
Availability Retired
41634 BrickHeadz The LEGO Movie 2 The Second Part Emmet
Retail $14.99
Value $67.09
Growth 347.6%
Annual growth 36.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / The LEGO Movie 2 The Second Part
Year 2019
Pieces 103
Availability Retired
41636 BrickHeadz The LEGO Movie 2 The Second Part Benny
Retail $9.99
Value $64.99
Growth 550.6%
Annual growth 36.2%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Promotional
Year 2019
Availability Retired
LEGO Beijing Brickheadz
promotional
Value $114.00
Annual growth 12.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Promotional
Year 2019
Availability Retired
LEGO Cologne Brickheadz
promotional
Value $114.00
Annual growth 36.2%
Theme BrickHeadz
Year 2018
Pieces 708
Availability Retired
41597 LEGO BrickHeadz Go Brick Me
Retail $29.99
Value $50.59
Growth 68.7%
Annual growth 20.8%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 361
Availability Retired
41623 LEGO BrickHeadz Disney Ariel & Ursula
Retail $19.99
Value $39.99
Growth 100.1%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2018
Pieces 341
Availability Exclusive
40274 LEGO BrickHeadz Mr. & Mrs. Claus
Retail $19.99
Available at retail
Theme BrickHeadz
Year 2018
Pieces 290
Availability Retired
66591 LEGO BrickHeadz 2-in-1 Bundle Han Solo & Chewbacca
Retail $19.99
Value ~$19.99
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 249
Availability Retired
41489 LEGO BrickHeadz Star Wars Rey & Kylo Ren
Retail $19.99
Value $27.45
Growth 37.3%
Annual growth 13.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2018
Pieces 247
Availability Retired
41631 LEGO BrickHeadz Wizarding World Newt Scamander & Gellert Grindelwald
Retail $19.99
Value $29.99
Growth 50.0%
Annual growth 25.0%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2018
Pieces 245
Availability Retired
41621 LEGO BrickHeadz Wizarding World Ron Weasley & Albus Dumbledore
Retail $19.99
Value $39.95
Growth 99.8%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 240
Availability Retired
41611 LEGO BrickHeadz Marty McFly & Doc Brown
Retail $19.99
Value $28.14
Growth 40.8%
Annual growth 25.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 234
Availability Retired
41614 LEGO BrickHeadz Owen & Blue
Retail $19.99
Value $20.00
Growth 0.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 228
Availability Retired
41622 LEGO BrickHeadz Peter Venkman & Slimer
Retail $19.99
Value $36.47
Growth 82.4%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 215
Availability Retired
41627 LEGO BrickHeadz Star Wars Luke & Yoda
Retail $14.99
Value $35.94
Growth 139.8%
Annual growth 34.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 215
Availability Retired
41632 LEGO BrickHeadz Homer Simpson & Krusty the Clown
Retail $19.99
Value $42.36
Growth 111.9%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / DC Comics Super Heroes
Year 2018
Pieces 209
Availability Retired
41610 LEGO BrickHeadz DC Comics Super Heroes Tactical Batman & Superman
Retail $19.99
Value $45.84
Growth 129.3%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 201
Availability Retired
41618 LEGO BrickHeadz Disney Anna & Olaf
Retail $14.99
Value $24.99
Growth 66.7%
Annual growth 31.8%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 193
Availability Retired
41630 LEGO BrickHeadz Disney Jack Skellington & Sally
Retail $19.99
Value $45.00
Growth 125.1%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Marvel Super Heroes
Year 2018
Pieces 189
Availability Retired
41626 LEGO BrickHeadz Marvel Super Heroes Groot & Rocket
Retail $14.99
Value $48.19
Growth 221.5%
Annual growth 31.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Wizarding World
Year 2018
Pieces 180
Availability Retired
41615 LEGO BrickHeadz Wizarding World Harry Potter & Hedwig
Retail $14.99
Value $44.99
Growth 200.1%
Annual growth 34.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 161
Availability Retired
41629 LEGO BrickHeadz Star Wars Boba Fett
Retail $9.99
Value $32.48
Growth 225.1%
Annual growth 30.1%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Miscellaneous
Year 2018
Pieces 160
Availability Retired
41612 LEGO BrickHeadz Steve & Creeper
Retail $19.99
Value $51.99
Growth 160.1%
Annual growth 34.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2018
Pieces 160
Availability Retired
41613 LEGO BrickHeadz Disney Mr. Incredible & Frozone
Retail $19.99
Value $32.18
Growth 61.0%
Annual growth 29.0%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2018
Pieces 151
Availability Retired
40272 LEGO BrickHeadz Witch
Retail $9.99
Value $13.36
Growth 33.7%
Annual growth 25.8%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 149
Availability Retired
41609 LEGO BrickHeadz Star Wars Chewbacca
Retail $9.99
Value $19.49
Growth 95.1%
Annual growth 22.4%
Theme / Subtheme BrickHeadz / DC Comics Super Heroes
Year 2018
Pieces 143
Availability Retired
41599 LEGO BrickHeadz DC Comics Super Heroes Wonder Woman
Retail $9.99
Value $13.79
Growth 38.0%
Annual growth 17.9%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Star Wars
Year 2018
Pieces 141
Availability Retired
41608 LEGO BrickHeadz Star Wars Han Solo
Retail $9.99
Value $13.19
Growth 32.0%
Annual growth 11.3%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2018
Pieces 140
Availability Retired
40270 LEGO BrickHeadz Valentine's Bee
Retail $9.99
Value $12.48
Growth 24.9%
Annual growth 19.5%
Theme / Subtheme BrickHeadz / Marvel Super Heroes
Year 2018
Pieces 136
Availability Retired
41607 LEGO BrickHeadz Marvel Super Heroes Gamora
Retail $9.99
Value $10.99
Growth 10.0%
Annual growth 7.9%