Theme Atlantis
Year 2011
Pieces / Minifigs 686 / 5
Availability Retired
7985 LEGO City of Atlantis
Retail $69.99
Value $192.14
Growth 174.5%
Annual growth 10.8%
Theme Atlantis
Year 2011
Pieces / Minifigs 265 / 2
Availability Retired
7984 LEGO Atlantis Deep Sea Raider
Retail $29.99
Value $49.00
Growth 63.4%
Annual growth 7.1%
Theme Atlantis
Year 2011
Pieces / Minifigs 200 / 2
Availability Retired
7978 LEGO Atlantis Angler Attack
Retail $19.99
Value $41.99
Growth 110.1%
Annual growth 10.1%
Theme Atlantis
Year 2011
Pieces / Minifigs 105 / 2
Availability Retired
7977 LEGO Atlantis Seabed Strider
Retail $9.99
Value $26.20
Growth 162.3%
Annual growth 11.2%
Theme Atlantis
Year 2011
Pieces / Minifigs 54 / 1
Availability Retired
7976 LEGO Atlantis Ocean Speeder
Retail $4.99
Value $13.10
Growth 162.5%
Annual growth 11.3%
Theme Atlantis
Year 2010
Pieces / Minifigs 1,007 / 7
Availability Retired
8078 LEGO Portal of Atlantis
Retail $99.99
Value $110.00
Growth 10.0%
Annual growth 4.7%
Theme / Subtheme Atlantis / Value Packs
Year 2010
Pieces 691
Availability Retired
66365 LEGO Atlantis Super Pack 4 in 1
Retail $89.99
Value $223.62
Growth 148.5%
Annual growth 9.5%
Theme Atlantis
Year 2010
Pieces / Minifigs 476 / 4
Availability Retired
8075 LEGO Atlantis Neptune Carrier
Retail $59.99
Value $87.49
Growth 45.8%
Annual growth 2.8%
Theme Atlantis
Year 2010
Pieces / Minifigs 473 / 3
Availability Retired
8077 LEGO Atlantis Exploration HQ
Retail $49.99
Value $128.19
Growth 156.4%
Annual growth 9.1%
Theme Atlantis
Year 2010
Pieces / Minifigs 364 / 1
Availability Retired
8080 LEGO Atlantis Undersea Explorer
Retail $39.99
Value $43.00
Growth 7.5%
Annual growth 0.8%
Theme Atlantis
Year 2010
Pieces / Minifigs 354 / 3
Availability Retired
8061 LEGO Atlantis Gateway of the Squid
Retail $39.99
Value $62.00
Growth 55.0%
Annual growth 6.4%
Theme Atlantis
Year 2010
Pieces / Minifigs 260 / 1
Availability Retired
8076 LEGO Atlantis Deep Sea Striker
Retail $19.99
Value $49.49
Growth 147.6%
Annual growth 11.5%
Theme Atlantis
Year 2010
Pieces / Minifigs 246 / 1
Availability Retired
8079 LEGO Atlantis Shadow Snapper
Retail $29.99
Value $59.00
Growth 96.7%
Annual growth 9.2%
Theme Atlantis
Year 2010
Pieces / Minifigs 197 / 2
Availability Retired
8060 LEGO Atlantis Typhoon Turbo Sub
Retail $24.99
Theme Atlantis
Year 2010
Pieces / Minifigs 144 / 1
Availability Retired
8058 LEGO Atlantis Guardian of the Deep
Retail $14.99
Value $70.39
Growth 369.6%
Annual growth 16.8%
Theme Atlantis
Year 2010
Pieces / Minifigs 119 / 2
Availability Retired
8059 LEGO Atlantis Seabed Scavenger
Retail $14.99
Value $32.95
Growth 119.8%
Annual growth 8.8%
Theme Atlantis
Year 2010
Pieces / Minifigs 68 / 1
Availability Retired
8056 LEGO Atlantis Monster Crab Clash
Retail $6.99
Value $23.99
Growth 243.2%
Annual growth 12.7%
Theme Atlantis
Year 2010
Pieces / Minifigs 64 / 2
Availability Retired
8057 LEGO Atlantis Wreck Raider
Retail $9.99
Value $13.99
Growth 40.0%
Annual growth 3.7%
Theme Atlantis
Year 2010
Pieces 63
Availability Retired
20013 LEGO Atlantis Neptune Microsub
Retail $3.99
Value $16.49
Growth 313.3%
Annual growth 12.8%
Theme Atlantis
Year 2010
Pieces 49
Availability Retired
30041 LEGO Atlantis Piranha
promotional
Value $7.65
Annual growth 7.9%
Theme Atlantis
Year 2010
Pieces 42
Availability Retired
30040 LEGO Atlantis Octopus
Retail $3.99
Value $10.99
Growth 175.4%
Annual growth 12.8%
Theme Atlantis
Year 2010
Pieces / Minifigs 36 / 1
Availability Retired
30042 LEGO Atlantis Mini Sub
Retail $3.99
Value $4.96
Growth 24.3%
Annual growth 4.1%
Theme Atlantis
Year 2010
Pieces / Minifigs 23 / 1
Availability Retired
8072 LEGO Atlantis Sea Jet
Retail $3.99
Value $5.48
Growth 37.3%
Annual growth 7.2%
Theme Atlantis
Year 2010
Pieces / Minifigs 13 / 1
Availability Retired
8073 LEGO Atlantis Manta Warrior
Retail $3.99